ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីទាក់ទាញណាកស្រុកទៅទីក្រុង-រ៉ន